Toezicht Wmo-voorzieningen

Maatschappelijke ondersteuning hoort goed en veilig te zijn. GGD Hollands Noorden houdt toezicht op voorzieningen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Hollands Kroon, Heiloo en Uitgeest. Aanbieders van Wmo-voorzieningen zijn verplicht calamiteiten bij GGD Hollands Noorden te melden.

Meld calamiteiten en geweldsincidenten zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen 3 dagen

Calamiteiten zijn onder meer en in ieder geval:

  • Elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt
  • Elke suïcide(poging) van een cliënt, die mogelijk samenhangt met tekortkomingen  in de zorg, bijvoorbeeld omdat er sprake was van onvoldoende toezicht, slechte communicatie of fouten bij de overdracht
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig en/of blijvend lichamelijk letsel bij een cliënt
  • Een gebeurtenis die heeft geleid of kan leiden tot ernstig geestelijk lijden van een cliënt
  • Ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door hulpverleners of andere cliënten. Denk bij geweld bijvoorbeeld aan ernstig grensoverschrijdend gedrag zowel fysiek, psychisch als seksueel.

Melden calamiteit of geweldsincident

Gebeurt er iets onverwachts of onbedoeld met een Wmo-voorziening en heeft dit ernstige schade voor de cliënt als gevolg? Dan moeten aanbieders dit melden bij de GGD. Onze toezichthouder neemt binnen 3 werkdagen contact op met de melder. Komt de melding niet van de aanbieder? Dan verzoeken wij de aanbieder om binnen 3 werkdagen een formele melding te doen. 

Wat gebeurt er na een melding?

Wij registreren de melding en winnen informatie in bij betrokken partijen. De toezichthouder beoordeelt het onderzoek. We adviseren de gemeente over het vervolg en te nemen maatregelen.