Voorkomen meisjesbesnijdenis in vakantieperiode 

Veel kinderen kijken uit naar de zomervakantie. Maar voor sommige meisjes is de vakantie minder fijn. Zij lopen het risico om besneden te worden, als zij op vakantie zijn in het land van herkomst (van hun ouders) of tijdens familiebezoek in Europa. Ook kunnen we niet uitsluiten dat meisjes binnen Nederland worden besneden.  

Meisjesbesnijdenis is een ernstige vorm van kindermishandeling. Daarom wordt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gehanteerd bij meisjesbesnijdenis.  

Wat kun je doen? 

Bij acute dreiging: schakel direct hulp in en neem contact op met Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Wij zijn 24/7 bereikbaar op 0800-2000 (gratis) of 088-01 00 502 (lokaal tarief).

Wees alert op signalen

Scholen kunnen een belangrijke rol spelen in de preventie en signalering van meisjesbesnijdenis, zeker in de periode voor vakanties. We vragen jullie alert te zijn op signalen bij meisjes uit risicolanden die wijzen op de mogelijkheid dat een besnijdenis gaat plaatsvinden.

  • Start bij signalen en/of een vermoeden van (dreigende)meisjesbesnijdenis de meldcode en volg de bijhorende stappen.
  • Neem in Stap 2 van de Meldcode contact op met de aandachtsfunctionaris VGV van school en (de aandachtsfunctionaris VGV van) Veilig Thuis en vraag advies om te overleggen wat er in deze specifieke situatie nodig is om te doen. Je adviesvraag is anoniem.